ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก(ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 มิ.ย. 2567 เวลา 15:05 น.
 141
               เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) และบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และหน่วยบริการ
               ช่วงเช้าเป็นการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ การเตรียมพร้อมรองรับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิก และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพัฒนาสมาชิกของทั้ง 31 หน่วยบริการ