ข่าวกิจกรรม

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการครั้งที่ 3/2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 น.
 505
               นายสนั่น  กันธพงษ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 3/2564 วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม เพื่อรับทราบข่าวสาร ชี้แจงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ ประธานกรรมการหน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ ผู้จัดการ และหัวหน้าทุกกลุ่มงาน ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด