ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 09:30 น.
 782
               วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายสนั่น กันธพงษ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด นำโดย นายสุชาติ ชนะวงศ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้กระบวนการในการบริหารงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป จำนวน 55 ท่าน ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด