ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 16:32 น.
 497
               วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายสนั่น กันธพงษ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด นำโดย นายนพดล อินปา กรรมการดำเนินการ ชสอ. และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโปรแกรมของสหกรณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 20 ท่าน ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด