ข่าวกิจกรรม

ธนาคารออมสินเข้าพบประธานกรรมการเพื่อหารือ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 17:06 น.
 1359
               นางเสาวณี สีมากุล ผู้อำนวยการเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 8 ธนาคารออมสิน และเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และรองประธานกรรมการ เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์และเป็นลูกหนี้ของธนาคารอย่างบูรณาการ สัมฤทธิ์ผลถาวร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด