ข่าวกิจกรรม

​การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 3/2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 มี.ค. 2565 เวลา 14:28 น.
 353
               นายไพบูลย์  พุทธวงค์ เป็นประธานในการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 3/2565 วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม เพื่อรับทราบข่าวสาร ชี้แจงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม ปี 2565” สำหรับสมาชิกข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปีนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ ประธานกรรมการหน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ ผู้จัดการ และหัวหน้าทุกกลุ่มงาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด