ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2565 (กลุ่มลูกจ้างประจำ)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 04 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 น.
 163
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม หลักสูตร “พลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรและการบำรุงรักษา ให้กับลูกจ้างประจำและผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ โดยมี นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายวินิตย์ กันธรรม ประธานกรรมการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม และนายประพันธ์ อูปเงิน รองประธานกรรมการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเป็นประธานปิดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่