ข่าวกิจกรรม

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 7/2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 05 ส.ค. 2565 เวลา 12:25 น.
 324
               นายไพบูลย์ พุทธวงค์ เป็นประธานในการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 7/2565 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข่าวสาร ชี้แจงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรับทราบประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ ประธานกรรมการหน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ ผู้จัดการ และหัวหน้าทุกกลุ่มงาน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด