ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการอำเภอแม่ริม

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 ส.ค. 2565 เวลา 16:04 น.
 466
               นายประพันธ์ อูปเงิน รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ และ นายชัยกฤต ประไพพิศ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการและสถานการณ์สหกรณ์ฯ การให้สินเชื่อแก่สมาชิก และการใช้แอปพลิเคชันของสหกรณ์ฯ ในโครงการพัฒนาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการอำเภอแม่ริม โดยมี ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่