ข่าวกิจกรรม

การประชุมระหว่างที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กับคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/65

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 02 ก.ย. 2565 เวลา 17:00 น.
 427
               นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานการประชุมระหว่างที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กับคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/65 เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ในด้านการหักเงิน ณ ที่จ่ายและแนวทางการปฏิบัติงานอื่น ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด