ข่าวกิจกรรม

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 7/2565

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 12 ก.ย. 2565 เวลา 10:02 น.
 597
               เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธาน “การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 7/2565” และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข่าวสาร ชี้แจงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ รับทราบการดำเนินการโครงการอบรมวิชาชีพทั่วไป ประจำปี 2565 รับทราบโครงการอบรม วPA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ ประธานกรรมการหน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ ผู้จัดการ และหัวหน้าทุกกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด