ข่าวกิจกรรม

สัมมนา "การบริหารงาน การตรวจสอบ วิธีป้องกันการทุจริตและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ออมทรัพย์"

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 01 พ.ค. 2566 เวลา 15:16 น.
 212
               นายวัลลภ รุจิราภา รองประธานกรรมการคนที่ 1 นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนิน ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วมสัมมนา "การบริหารงาน การตรวจสอบ วิธีป้องกันการทุจริตและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ออมทรัพย์" และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จัดโดยชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (ช.จ.ส.น.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่