สคช.

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสคช.

โดย Administrators
 วันที่ 15 ม.ค. 2567 เวลา 16:17 น.
 245
ประกาศสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
(ตามวาระที่เหลือของกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 คน)
เพื่อดำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้ดำรงตำแหน่งประจำปี 2567