สคช.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสคช.

โดย Administrators
 วันที่ 15 ม.ค. 2567 เวลา 16:18 น.
 216
ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
(ตามวาระที่เหลือของกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 คน)
เพื่อดำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ให้ดำรงตำแหน่งประจำปี 2567